"Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı."

Turgutlu Tarihi

Turgutlu, Kasaba adıyla özdeşleşmiş olup kendine has bir ruhu olan tarihsel bir yerleşimdir. Her şehir bir ruhu ve kültürü, alışkanlıkları, kendine has ahalisi ile birbirinden kesin çizgilerle ayırt edilebilir. Turgutluda kendisine has ruhu, kültürü, adetleri, gelenekleri ile kendisini fark ettiren önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Küçük bir kasabadaki insanların birbirleri ile olan sıcak ilişkileri gibi bu koca şehirde Kasaba insanının sıcak ilişkisi yaşatılırken, diğer yandan Modern bir kent olarak içinde oluşturduğu sinerji ile yeniliklere açık, kendini sürekli yenileyen bir hayat sunmaktadır insanlarına. Geceleri ışıl ışıl parlayan sokakları, yeşilin her türlü rengini bulabileceğiniz park ve bahçeleri, sıcak insan mancaraları ve konuk severliği ile Turgutlu hem bir Anadolu Kasabası hemde kocaman ve Modern bir Şehir olarak karşımıza çıkmakta.

Turgutlu; doğusunda Ahmetli, güneyinde Ödemiş ve Bayındır, kuzeyinde Akhisar, batısında İzmir ve Manisa illeri ile komşu olup İlçe merkezinin güneyinden E-23 (İzmir-Ankara) karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demiryolu geçmektedir. İlçemize Ulaşım, il ve ilçelere bu yollarla yapılmaktadır. Demiryolunun İzmir'den Turgutlu'ya kadar olan 32 km'lik ilk kısmı 1855 yıllarında yapılmıştır. 1873-1875 yılları arasında da 76 km daha yapılarak Alaşehir'e kadar uzatılmıştır. E-93 karayolu ise oldukça yoğun bir trafiğe sahip olup 2 geliş-2 gidiş olarak bölünmüş yoldur. Yollar her mevsim İlçemize Ulaşıma açıktır. Turgutlu'nun Manisa'ya uzaklığı 30, İzmir'e uzaklığı ise 45 km'dir. İlçe 38 -19 - 00 ve 38 - 37 - 00 kuzey enlemleri ile 28 derece, 59 derece, 24 derece ve 27 - 59 - 24 doğu boylamları arasında yer alır.

Ege Denizinin 55 km doğusunda olup denizden yüksekliği 78 metredir. Yüzölçümü ise 530 km.dir. Turgutlu baştan başa ovalıktır. Kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı Deresi ve Irlamaz Deresi gibi küçük çaylar da mevcuttur. İlçemiz Gediz Vadisi üzerinde kurulmuştur. Gediz Nehri İlçeyi doğudan batıya doğru katetmektedir. Etrafında verimli tarım alanları vardır. Kuzey ve güneyi dağlık, engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzeyinde Aysekiz Tepesi (Çal Dağı 1034 m.), güneyinde ise Bozdağların devamı olan Çatma Dağı (1337 m.) vardır. Bu dağların doğu tarafına doğru Dümentepe (1280 m.), Çobandede (1168 m.), Karlıktepe (1000 m.), Çal Dağı (1181 m.); Kemalpaşa-Bayındır-Turgutlu sınırında ise Akçaoluk (1220 m.) dağları vardır.

Turgutlu ve yakın çevresinin içinde yer aldığı Orta Gediz Havzasının temelini oluşturan en yaşlı birimi Menderes Masifinin bir parçası olan ve İlçenin güneyinde bulunan Bozdağ kütlesidir. Bozdağ metamorfik kütlesi Paleozoyik şist serisi ile bunlardan daha yaşlı kompleks gnayslardan oluşmuştur. Turgutlu ve çevresinde, kuvaterner alüviyonlarla temsil edilmekte olup, bunlar ova tabanlarında bulunur. Orta Gediz grabenin ekonomik açıdan can damarı olan, alüviyonla örtülü, büyük bir tarımsal potansiyele sahip durumdaki Turgutlu ve çevresindeki ovalar ayırt edilebilir. Turgutlu'nun güneyinde bulunan Bozdağ kütlesine ova tabanından geçiş, çok dik yamaçlarla olmaktadır. Bu çevrede sıklıkla gözlenen eğim kırıklıkları, Salihli-Kurşunlu ve Çamurhamamı gibi sıcak su kaynakları hiç şüphesiz bu fayların en önemli delilleridir. Turgutlu'nun kuzeyindeki Çaldağ kütlesi de Bozdağ kütlesinde olduğu gibi tektonik hareketlerden etkilenmiş, güney ve doğusundaki fay diklikleriyle ova tabanına inmektedir. Çaldağ yamaçlarıyla ova tabanının birleştiği yerde sıcak su kaynakları (Turgutlu Kaplıcaları) bulunmaktadır. Çaldağ ile Bozdağ arasındaki tektonik depresyonların tabanı alüvyal ovalar şeklinde gelişme göstermiştir. Bu ovaların güney kenarları boyunca yer alan koni ve yelpazelerin üzerinde büyük yerleşim alanları kurulmuştur. Irlamaz deresinin oluşturduğu yelpaze üzerinde de Turgutlu kurulmuştur.