Facebook

Twitter

Youtube

Şikayet

Anket

Turgutlu Ticaret Borsası

Turgutlu Ticaret Borsası 26.10.1968 Tarihinde kurulmuş olup, ilk borsa meclisi Hüsyein Aykuta, Hilmi Canseven, Halil Kale, İbrahim Tarzan, Hasan Özkızılcık, Hüseyin Karagözlü, Mehmet Göbekli, Veli Tosuner, Hasan Baysallı, Abil Çokgüreşçi'den Müteşekkildir. İlk olarak Koza Pazarı mevkiindeki şimdiki 4Nolu Sağlık Ocağının bitişiğindeki binada hizmete başlamıştır. Daha sonra Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hüseyin Orhan tarafından belediyeye ait Hürriyet Meydanında ye gösterilmiş, Borsamız kendi imkanları ile buraya bir hizmet binası yaparak 1994 yılına kadar bu binada hizmetine devam etmiştir. 1994 yılında yeni açılan Tarım Ürünleri ve Gıda Çarşısına taşınarak burada hizmetine devam etmektedir.

Borsa Tanımı ve Görevleri

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre;

Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel fark; ticaret borsalarında zirai ürünlerin işlem görmesidir. Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zama piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, ticaret borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır.

Görevimiz

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre ticaret borsalarının görevleri şöyledir:

Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.

Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

51inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.